اباعبدالله الحسین ع- 24

درخواست حذف این مطلباباعبدالله الحسین (ع)....24

اَلاَمینُ آمِن .
درستکار ایمن است .

he who is honest is secure.

آن که درستکاروباایمان اســــت

پاداش وی آسایش جسم وجان است

ایمن زغم ســــــــرزنش وجدان است

آسوده دل ازکیــــــــــــفرناپاکان است


==

ترجمه شعری وانگلیسی .
ابوالقاسم ح .


=

گردآوری : م. الف زائر