اباعبدالله الحسین ع - 26

درخواست حذف این مطلب


 

اباعبدالله الحسین (ع)- 26


البُکاءُ مِن خَشیَهِ اللهِ نِجاهُُ مِن النُارِ.

گریه ازترس خدا مایه رهائی ازدوزخ است

weeping for fear of god saves you from hell.

خواهی زعذاب اگر بگریزی
بایدکه به دامن آویزی

آبی است که برآتش دوزخ ریزد

ان اشک که ازترس خدا می ریزی
=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم ح
=

گردآوری : م.الف زائر