کتاب هزارگوهر- حدیث 958

درخواست حذف این مطلب


مولاعلی ع


958 «وَجَدتُ المُسالَمَةَ ما لَم یَکُن وَهنُُ

 فّى الإسلامِ اَنجَعَ مِن القِتال» 


آشتى را هنگامى که موجب ضعف نشود

بهتر از جنگ و ستیز یافتم.


بود آشتى به ز جنگ و ستیز

نباشد مگر هیچ راه گریز،

 رسد صدمه از او ب ما

 بزشتى گراید از آن نام ما

=

کتا ب هزارگوهر

سیدعط اء الله مجدی

=

گردآوری  : م.الف زائر