کتاب هزارگوهر- حدیث 956

درخواست حذف این مطلب


 مولاعلی ع


956 «وَجیهُ النّاسِ مَن تَواضَعَ مَعَ رَفعَةِِ وَ ذَلَّ مَعَ مَنَعَةِِ»


 آبرومند ى است که با بلندى قدر

 فروتنى کند و با بزرگى کوچکى نماید


ى را بود عزّت و احترام،

که باشد فروتن چو دارد مقام‏ 

 کند پیشه افتادگى آن بلند

بپرهیزد از نخوت آن ارجمند

=

کتاب هزارگوهر

سید عطاءالله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر