کتاب هزارگوهر- حدیث 953

درخواست حذف این مطلب


  مولاعلی ع


953 «واضِعُ العِلمِ عِندَ غَیرِ اَهلِهِ ظالِمُُ لَهُ»


  ى که به نا اهل دانش بیاموزد به علم

 ستم کرده است


چو دانش به نا بیاموختى

دل اهل معنى بسى سوختى‏ 

به دانش ستم کردى اى اوستاد

ز نا نباید کنى هیچ یاد

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :  م. الف زائر